Reklamace
    

Všechno námi dodávané zboží je v originálním balení a vztahuje se na ně záruka. Práva a povinnosti vyplývající ze záruky poskytované na výrobky, se řídí zejména ustanoveními o Zvláštních ustanoveních o prodeji zboží v obchodě upravené v hlavě druhé, oddílu čtvrtém občanského zákoníku, konkrétně v § 612 až § 627. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní. Nevztahuje se však na výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. 

Reklamovaný výrobek musí být kompletní v původním obalu. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot uvedených na zboží. Samka.cz se zavazuje provést vyřízení reklamace v době co nejkratší od oznámení vady, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace a reklamovaného zboží.

Písemné oznámení o vadách (reklamace) musí obsahovat název reklamovaného zboží a konkrétní popis závady. Výrobek musí být dodán v kompletním stavu včetně obalu, a to společně s kopií dokladu o zaplacení (fakturou). Na tomto písemném oznámení musí být dále uvedeno komu má být poskytnuto plnění, včetně adresy, telefonního čísla a případně i emailu.

Při neoprávněné reklamaci (např. nebude-li zjištěna Vámi oznámená vada, nebo půjde-li o vadu, na kterou se nevztahuje záruka) od Vás můžeme požadovat úhradu vzniklých nákladů.

        
novinky

Zde budou uvedeny novinky, které pro Vás připravíme v rámci e-shopu. Budou to převážně nové produkty nebo také speciální akce či slevy.    více...